Od 60. let 20. století se snaží město Rokycany zbavit Bílé haldy

regiony

Na okraji centra města Rokycan je již od konce 19. století Bílá halda. Ta je pozůstatkem po provozu Bedřichovy hutě, kde jsou navršené hromady strusky. V letech 1883 až 1902 se v huti vytavilo 233 700 tun surového železa.

Od 60. let 20. století se snaží město Rokycany zbavit Bílé haldy
Bílá halda
29. ledna 2023 - 07:00

Doposud se na pozemku města nachází přibližně 25 tisíc tun materiálu. Město proto nemůže využít pozemek kousek od centra města Rokycan ke stavebním parcelám, náklady na uložení materiálu na skládku jsou ve výši cca 50 milionů korun. O haldu není zájem ani jako o stavební materiál. Zastupitelstvo města 23. ledna schválilo záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy.

„Naším cílem je konečně odvézt materiál z prostoru Bílé haldy a dle schváleného Územního plánu Rokycan na pozemku vybudovat 16 parcel pro rodinné domy. Bohužel předchozí snahy vždy skončily neúspěšně. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů. Zájemce bude muset odvézt veškerý materiál a vybudovat technickou infrastrukturu potřebnou pro výstavbu rodinných domů včetně přístupových cest, které poté předá do majetku města Rokycany,“ vysvětlil starosta města Rokycan Tomáš Rada.

„Zastupitelstvo města schválilo nyní pouze záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy o výměře 10 782 metrů čtverečních za minimální cenu 300 Kč/m2 + platnou sazbu DPH. Jsou zde ale stěžejní podmínky před samotným prodejem. Budoucí kupující bude muset do jednoho roku od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zlikvidovat odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny v souladu s platnou legislativou. Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů,“ uvedl místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Město Rokycany si nechalo zpracovat odborné posouzení, kdy cena doporučená k prodeji pozemku, tak jak se aktuálně nachází, tedy včetně strusky, kterou je potřeba odvézt a pozemek následně zasíťovat, je 159,75 Kč/m2.

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o možnost využít materiál na hnojiva. Zájem ovšem není.

„Pokud by město samo odváželo materiál, jen cena za uložení na skládce Němčičky by byla cca 50 milionů korun. Jedná se však pouze o teorii, na takové množství materiálu není na skládce místo. Materiál navíc nelze využít jako například stavební kamenivo na stavbu komunikací z důvodu jeho malé pevnosti,“ připomněl Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.Bílou haldu tvoří hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen. Tím, že je materiál dlouhá léta na hromadě, je nyní komplikované jej z hromady vytěžit.

První snaha o likvidaci Bílé haldy je z roku 1958, kdy bytová komise MNV plánovala, že na místě vyroste komplex garáží. Část pahorku se patrně podařilo odtěžit v letech 1966 až 1967 při výstavbě prodejny čp.861/II. V říjnu 1966 město vyhlásilo, že materiál z Bílé haldy je možné použít na úpravu komunikací. V roce 1994 získala povolení k odtěžení a rozprodeji materiálu firma BIJO z Plzně, práce ale vůbec nezačaly.

V lednu 2004 souhlasila městská rada s pronájmem pozemku Bílé haldy soukromému zájemci, který by jej využil v souladu s územním plánem. V srpnu 2004 plán posvětili i zastupitelé. Město podepsalo kontrakt s firmou Inplast z Kralup nad Vltavou. Do konce roku 2006 měla firma haldu odtěžit a zlikvidovat. Městu by z případného zisku připadlo pět procent. Firma chtěla na likvidaci haldy žádat o dotaci z Evropské unie. Odtěžený materiál, odhadem 45 000 kubických metrů, se pak měl druhotně využít. Počátkem září 2006 firma požádala o prodloužení výpůjčky pozemku do konce roku 2008 s tím, že likvidace strusky není tak jednoduchá, jak se zdálo. Odbor rozvoje města konstatoval, že nezná jiné využití pozemku a materiálu z haldy, a doporučil městu souhlasit s prodloužením lhůty. Ani potom se ale harmonogram likvidace haldy nepodařilo dodržet. V květnu 2008 městský úřad opět zveřejnil záměr výpůjčky pozemku za účelem úplného odstranění materiálu z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny. Pak začalo odtěžování.

Naposledy vyhlásilo město záměr pronájmu pozemku za účelem odvozu materiálu v lednu a v únoru roku 2020. Nejvýhodnější nabídka přišla od společnosti CZECH-BY export, s níž město v dubnu 2020 uzavřelo nájemní smlouvu za roční nájemné ve výši 56 tisíc korun s podmínkou, že nájemce každý rok odveze minimálně 4 236 metrů krychlových uloženého materiálu. Nájemní smlouva je na dobu určitou do konce března 2025. Po odvozu může nájemce s materiálem nakládat podle své potřeby. Pozemek město pouze pronajalo a po skončení nájemního vztahu zůstane stále v jeho vlastnictví. Otázkou však zůstává, zda se této společnosti odvoz materiálu v době nájmu zdaří. Aktuální množství tomu zcela neodpovídá. Dle uzavřené nájemní smlouvy nájemce uhradí městu Rokycany smluvní pokutu ve výši 100 tis. Kč v případě, že materiál do dané doby neodveze.

V rámci současné nabídky na odvoz Bílé haldy Odbor rozvoje města Městského úřadu Rokycany jednal současně se stávajícím nájemcem a s novým zájemcem. Oba souhlasili s tím, že by se na odvozu materiálu podíleli současně.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:meuRokycany)


Anketa

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano 50%
transparent.gif transparent.gif
Ne 25%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 25%
transparent.gif transparent.gif